30 Οκτ 2007

Οι τράπεζες μας γδέρνουν...

Από σημερινή ανακοίνωση (αφαίρεσα το όνομα της τράπεζας, δεν έχει σημασία).
Με τις υγείες μας!
Οι κυβερνήσεις γιατί δεν κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τον ανταγωνισμό, να εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις που επιβάλουν στις τράπεζες να μας γδέρνουν λιγότερο και να απολαμβάνουμε Ευρωπαϊκά επιτόκια (και όχι Τριτοκοσμικά;)

Σημαντική ενίσχυση των μεγεθών της πέτυχε η ΧΧΧΧbank στη διάρκεια του εννεαμήνου του 2007.
Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας ανήλθαν σε 669,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 41,5% έναντι της περυσινής αντίστοιχης περιόδου, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 16% ενισχυμένα από τη συνεχιζόμενη επέκταση των εργασιών λιανικής τραπεζικής και ειδικότερα από την αύξηση των εσόδων χορηγήσεων κατά 26,7% και των εσόδων από πιστωτικές κάρτες κατά 33,3%. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε 58,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 63 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων από τη λιανική τραπεζική, στο εννεάμηνο του 2007, ανήλθαν σε 379 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,4%. Τα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων ανήλθαν σε 9,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,7% και τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ, αuξημένα κατά 34,1%.

Επίσης, τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,4%. Τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 18,1%, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 19,2%.